čtvrtek 5. března 2020

Konec přihlašovacích jmen a hesel ke službám státní správy?


V České republice je od 1.7.2018 účinný zákon č. 250/2017 Sb. (Zákon o elektronické identifikaci, dále jen zákon), který upravuje elektronickou identifikaci v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

V § 2 toho zákona je stanoveno:

Prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace
Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný systém“).

Podle tohoto § mohou poskytovatelé online služeb (service provider, SeP), u kterých dochází k ověření totožnosti, umožnit přihlašování (identifikaci a autentizaci) uživatelů s využitím elektronické identifikace výhradně pomocí kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Výjimkou jsou pak případy, kdy zvláštní právní předpis nestanoví pouze požadavek ověření totožnosti, ale současně stanoví způsob prokázání totožnosti fyzické osoby.

Informace Ministerstva vnitra pro správce informačních systémů veřejné správy:

Od 1. července 2020 jste povinni, pokud nabízíte online služby, při nichž dochází k ověření totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, umožnit přihlášení prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, resp. prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného kvalifikovanými správci (identity providery), kteří jsou připojeni k Národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci.

eIdentita
Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) nabízí k 3.3.2020 dva kvalifikované systémy s prostředky pro elektronickou identifikaci:
Připravuje se rozšíření těchto systémů o soukromoprávní kvalifikované správce, z nich nejzajímavější budou zřejmě banky. Své želízko v ohni má též První certifikační autorita, a. s.

V § 27 odstavci 2) zákona bylo současně zavedeno přechodné opatření, které umožnilo po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona využívat i jiný způsob prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, než je kvalifikovaný systém:

Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze umožnit prokázání totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, s využitím elektronické identifikace, při kterém se nepoužije kvalifikovaný systém.

Mezi jiné způsoby například patří vydávání vlastních přihlašovacích údajů (typicky jméno a heslo), využívání certifikátů nebo používání autentizačních služeb třetích stran (MojeID).

Do seznamu kvalifikovaných systémů s prostředky pro elektronickou identifikaci nejsou zařazeny Datové schránky (DS), resp. Autentizační služba portálu veřejné správy (AS-PVS). Pro uživatele Datových schránek využívajících Mobilní elektronický prostředek (MEP) se chystá jeho využití jako dalšího IdP, s možností převodu identity z Datových schránek. Pravděpodobně se o tomto způsobu dozvíme více na letošní konferenci ISSS.

MEP a možnost převodu identity z DS do NIA
Jako malý paradox může působit, že DS/AS-PVS zřejmě nepůjdou po 1.7.2020 pro přihlášení vyžadující ověření totožnosti použít (bude to možné se zavedením MEP do NIA jako dalšího IdP), ale stále bude možné založit si prostředek pro elektronickou identifikaci UPS a následně ho aktivovat ověřením datovou schránkou fyzické osoby.

Zmíněné přechodné opatření dle § 27 odst. 2) však končí 30.6.2020 a od 1.7.2020 jsou úřady povinny pro online služby, při nichž dochází k ověření totožnosti, umožnit přihlášení prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Současně jsou povinny ukončit ověřování totožnosti vlastními systémy, případně systémy třetích osob nesplňujícími požadavky na kvalifikované systémy podle zákona o elektronické identifikaci.

Jaký je však praktický dopad konce přechodného období? Budou se hromadně rušit jména a hesla při autentizaci ke službám státní správy? Odpověď se dá rozdělit pro dvě hlavní oblasti/části.

První oblast se týká služeb, které podle právního předpisu a výkonu působnosti nevyžadují prokázání totožnosti. Zde je odpověď jednoduchá – k prokázání totožnosti pomocí elektronické identifikace lze dále využívat i jiné prostředky než kvalifikovaný systém elektronické identifikace. Jako příklad lze uvést registraci na Geoportál Zeměměřického úřadu.

Druhá oblast se týká služeb, které podle právního předpisu nebo výkonu působnosti vyžadují prokázání totožnosti. Zde je odpověď na první pohled také jednoduchá – k prokázání totožnosti pomocí elektronické identifikace lze od 1.7.2020 využívat pouze prostředky kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jako příklad lze uvést online registraci do Služby sledování změn, u které je prokázání totožnosti stanoveno v § 20 odst.1) vyhlášky č. 358/2013 Sb. (Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, dále jen vyhláška). Dalším příkladem může být požadované prokázání totožnosti pro poskytnutí duplikátu písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru podle § 7 vyhlášky. V těchto případech by ČÚZK od 1.7.2020 neměl umožňovat použití jména a hesla pro přihlášení k Dálkovému přístupu do KN za účelem získání duplikátu písemností v elektronické podobě ze sbírky listin.

Dálkový přístup do KN

To je zásadní změna s dopadem na osoby, které by si například chtěly online zřídit Službu sledování změn nebo v Dálkovém přístupu online zakoupit kopii listiny. Musely by jako první získat jeden z kvalifikovaných prostředků pro elektronickou identifikaci.

Je ale odpověď na druhou část tak jednoznačná? Co je přesně myšleno prokázáním totožnosti podle § 2 zákona? Který okamžik?

Pokud se jedná o zřízení služby, je požadavek na prokázání totožnosti pouze pomocí kvalifikovaného systému elektronické identifikace jasný. Co když ale byla při zřízení služby totožnost takto prokázána (případně před 1.7.2020 jiným způsobem) a následně byl uživateli přidělen jiný autentizační prostředek, např. přihlašovací jméno a heslo? Považuje se každá následná autentizace pomocí toho přiděleného prostředku také za prokazování totožnosti a neměla by tedy být nadále umožněna?

Jeden pohled je, že každá autentizace ke službě, které podle právního předpisu nebo výkonu působnosti vyžaduje prokázání totožnosti, znamená vždy opakované prokázání totožnosti.

Druhý pohled může být, že totožnost byla přeci ověřena při založení služby a následná autentizace již ověření totožnosti žadatele není. Proti tomuto pohledu jde ale fakt, že pokud by autentizace pomocí přiděleného prostředku mimo kvalifikovaný systém nebyla vždy ověřením totožnosti, tak by se nemusela rušit, jak uvádí Ministerstvo vnitra.

Rádi bychom Vás tedy touto cestou informovali, že v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronické identifikaci“), se blíží konec přechodného období, ve kterém jste mohli ověřovat totožnost osob při přihlašování k Vámi nabízeným online službám vyplývajícím ze zákona či z výkonu působnosti (z výkonu veřejné moci) prostřednictvím vlastních systémů (např. vydávání vlastních přihlašovacích údajů ke službám), případně prostřednictvím systémů třetích osob, které nesplňují požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace.
Je na místě upozornit, že do konce června 2020 jste povinni ukončit ověřování totožnosti vlastními systémy, případně systémy třetích osob nesplňujícími požadavky na kvalifikované systémy podle zákona o elektronické identifikaci, pokud však Vámi dosud používaný systém elektronické identifikace nevyžaduje explicitně právní předpis.

Prokázání totožnosti se týká i Machine-to-machine komunikace, typicky webových služeb (WS). Znovu jako příklad použiji duplikát písemností v elektronické podobě ze sbírky listin, který lze získat i pomocí webových služeb dálkového přístupu. V případě WS ale nelze pro autentizaci použít NIA, využívají se vlastní systémy. Znamená to přestat poskytovat přes WS služby, které vyžadují prokázání totožnosti?

Opět se vracíme k tomu, co se za prokázání totožnosti považuje a který je to okamžik - zda prokázání totožnosti proběhlo již při vytvoření účtu, nebo je za ni považována i každá následná autentizace uživatele k tomuto účtu. Co když úřad vydal přihlašovací údaje po předchozím ověření totožnosti?
Ve skutečnosti, pokud úřad vydá přihlašovací údaje a neprovede před tím ověření totožnosti, tak autentizace pomocí těchto přihlašovacích údajů ani ověřením totožnosti být nemůže. Z toho plyne, že za ověření totožnosti je považována i každá autentizace již ověřeného uživatele, jinak by nebyl požadavek ji rušit. Cílí na tento výklad ministerstvo vnitra?

Celá problematika autentizace k online službám vyžadující prokázání totožnosti je poměrně komplikovaná. Bude velmi záležet na zvoleném výkladu a často i na přesném znění právního předpisu, který prokázání totožnosti vyžaduje.

eIdentita - výběr způsobu přihlášení 


Umožnění prokázání totožnosti přes kvalifikované systémy je bez pochyb správná cesta, která zjednoduší přístup uživatelů ke státním online službám. Obecně by bylo dobré, kdyby přihlašování přes kvalifikované systémy byla co nejvíce podporovaná cesta i pro přihlášení ke službám (nebo online založení), které nevyžadují ověření totožnosti. 

Pokud bude ale v případě prokázání totožnosti znamenat „umožnit pouze“ zrušení možnosti použít již vydané přihlašovací údaje nebo jiné prostředky a tak de facto zamezí přístupu většině existujících uživatelů a bude je nutit si pořídit kvalifikovaný systém (v současné době eOP nebo UPS), nebude to zřejmě veřejností vnímáno dobře.